Legal Terms


LEGAL TERMS: PRIVACY, ALGEMENE- EN ANNULATIEVOORWAARDEN
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Privacyverklaring


Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, zoals het invullen van het reservatieformulier, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ons pension “De Kattenloft” (Ondernemingsnummer: 0664.532.152 – BTW n°: BE0664.532.152).

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

•op te vragen en in te kijken,

•te (laten) wijzigen,

•te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoekt te mailen naar dekattenloft@hotmail.com. Je kan ook het contactformulier gebruiken.

Vermeld steeds:

•Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

•E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

•Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.


Verwerking van gegevens:

Wij verwerken al jullie gegevens zelf en hier wordt dan ook geen externe partner voor ingeschakeld. Deze worden uiteraard verwerkt conform de GDPR-regels.

Onze gegevens:

DE KATTENLOFT

Ondernemingsnummer: 0664.532.152

BTW n°: BE0664.532.152

Guldensporenlaan 51, 3120 TREMELO

dekattenloft@hotmail.com


Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

•Voornaam, naam en rijksregisternummer

•e-mailadres

•woonadres

•telefoonnummer

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt. Uw gegevens zullen dan ook NOOIT doorgegeven worden aan externe personen of bedrijven voor commerciële doeleinden.


Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

•Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een reservatie te maken (uitvoeren opdracht).

•Via mail, eveneens om aan je vraag te voldoen, een reservatie te maken/annuleren/wijzigen en om een bepaald tijdstip af te spreken.

•Om jullie, ons cliënteel, te informeren omtrent nieuwigheden die ons kattenpension aangaan, en om jullie op de hoogte te houden van vrije periodes in het pension.

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.


Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.


Doorgifte aan derden:

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek/fiscale verplichtingen).

Zo wordt enkel een derde partij ingeschakeld voor:

Het opmaken van onze boekhouding om te voldoen aan de fiscale verplichting.


Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Beveiliging van gegevens:

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.


Cookies:

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.

Dit moet je uiteraard aanpassen als je wél tracking-cookies gebruikt.

Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.


Wijzigingen:

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 25/05/2018.


Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten:

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan dekattenloft@hotmail.com en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.


        ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Algemene voorwaarden


 • Eventuele kosten i.v.m. onvoorziene tussenkomst van de dierenarts (in eerste instantie zal eerst de opgegeven dierenarts gecontacteerd worden, maar indien deze niet kan/wil tussenkomen, zal beroep worden gedaan op de aan ons verbonden erkende dierenarts) dienen door de eigenaar van de kat betaald te worden en zullen dus in elk geval doorgerekend worden. (Dient meteen voldaan te worden bij de ophaling van het dier.)

 • Bij het binnenbrengen van de kat wordt er een voorschot van minstens 50% (cash) op het totaal te betalen bedrag voldaan. Dit bedrag zal dan ook vermeld worden op pagina 1 van dit contract.

 • Indien men de kat vroeger komt halen dan de overeengekomen periode, dan zal de hele periode van de reservatie aangerekend worden.

 • Bij overlijden van de kat in het pension zal de dierenarts de doodsoorzaak vaststellen en een certificaat met eventuele oorzaken vermelden ten behoeve van de eigenaar. Alle kosten zoals autopsie, verbranding, extra preventieve maatregelen, vallen ten koste van de eigenaar van de kat. In samenspraak en mits akkoord van de eigenaar (schriftelijk) en de verantwoordelijke van het pension, kan afgeweken worden van deze regel en een autopsie niet uitgevoerd worden.

 • Bij overlijden van de kat, zal het lichaam slechts 6 uur boven de grond gehouden worden, tenzij de dierenarts of wettelijke instanties anders beslissen.

 • Voor alle eventuele gezondheidsproblemen die opgelopen worden door ziektes en/of allergieën die niet gemeld werden vóór het verblijf in ons pension, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor een eventueel overlijden van uw huisdier in onze inrichting.

 • Bij eventuele geschillen, is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.

 • Wanneer u de toestemming geeft om uw kat te laten loslopen met andere katten in de gemeenschappelijke speelruimte, zijn noch wij noch de eigenaar van de andere kat verantwoordelijk voor de eventuele opgelopen kwetsuren naar aanleiding van rechtstreeks contact (bvb. Gevecht) tussen beiden. Uiteraard gebeurt het gemeenschappelijke contact (voor de katten die hier toestemming voor hebben) onder ons toezicht.

 • Het dier kan enkel tijdens zijn verblijf door de eigenaar of gemandateerd persoon bezocht worden NA onderlinge afspraak.

 • Indien de kat 14 dagen na afgesproken datum niet opgehaald is, wordt deze automatisch eigendom van de kattenloft, om herplaatsing van het dier mogelijk te maken.

 • Tijdens het verblijf zullen wij onze klanten op de hoogte houden van het verblijf van hun dier, door van deze laatste foto’s op sociale media te plaatsen. Indien de klant hier niet mee akkoord gaat, dient deze dit 1. te melden VOOR het verblijf en 2. tevens schriftelijk te vermelden op het overeenkomstformulier.

 • Bij reservatie wordt u verondersteld kennis genomen te hebben van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te gaan.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Annulatievoorwaarden

Volgende tarieven zullen aangerekend worden bij annulatie van uw reservering binnen de volgende termijnen:

 • Tussen 30 dagen en 15 dagen voor aanvang verblijf: 
  25% van het totaalbedrag

 • Tussen 15 dagen en 7 dagen voor aanvang verblijf:
  50% van het totaalbedrag

 • Tussen 7 dagen en dag van aanvang verblijf
  100% van het totaalbedrag 

  Bij annulatie van een verblijf binnen bovenstaande termijnen tijdens een schoolvakantie, zal een bijkomende administratieve kost van €50 aangerekend worden!

 • Bij reservatie wordt u verondersteld kennis genomen te hebben van onze annulatievoorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

        ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++